Gordon C. Hoy

1058 S.E. Baywood Court
Bend, OR 97702-2388
(541) 382-3088